Day: February 9, 2021

Kijai Bestam Semarang (lanjutan)

Karya Pangeran Ario Soeriadi, bupati Tjiribon 25 Rokugatu 2603 Lanjutan Tempo dia mendjalankan itoe pekerdjaan lantas ada prang Pangeran Mangkoeboemie mengraman bikin prang bessar, sebab dia maoe berdirie djadie Sulthan di Djocjakarta, Kanjeng Gouvernement tida mengidinie, di itoe waktoe prang Kandjeng Gouvernement blom sampei koewat, dan itoe prang sampei begitoe lama blom selsih, dan di …

Read More Kijai Bestam Semarang (lanjutan)