Kijai Bestam, Semarang

ki BestamKijai Bestam adalah kakek dari Pelukis Raden Saleh, berjasa dalam ikut  mengatasi perang besar yaitu Pemberontakan China melawan VOC dan konflik antara PB ke II, Pangerang Mangkubumi dan RM Said (P Sambernyowo). Karena jasanya diberi hadiah tanah yg kini populer dengan nama kp Bustaman atau Bestaman.

Oleh Pangeran Ario Soeriadi (cicit dari pihak Ibu), bupati Tjiribon

Eyang CiribonCiribon 25 Rokugatu 2603

RA Ario Kartoardiredjo, Boepati Loemadjang jang djoega toeroenan Boestam menegoehkan pada 15 December 1936 , apa jang ditoelis oleh Raden Adipati Ario Kartodiningrat dan boenjinja:

PERINGATAN (memorie)

Dari Kijai Ngabei Bestam alias Kertoboso jang soedah banjak toeloeng kebaikan dan menoendjoekkan keradjinan kepada Kandjeng Gouvernement, di djadikan onder Regent di Terboijo (Semarang) dan dapar gandjaran tanah boewat mendjadi dia poenja tanah perceel toeroen temoeroen ada di dalam kotta Semarang dan di kassi nama kampong Bestaman, serta dapat soerat perdjandjian Memorie jang Kanjeng Gouvernement niati toelong pada anak tjoetjoe en toeroenanja Kijai Bestam (Kertoboso).

Ketika dalam taoen 1708 waktoenja Kandjeng toewan Gouvernor General Johann van Hoeran di Semarang jang mendjadi komandeur bernama Kandjeng toean Johann Frederik Gobius itoe waktoe ada seorang moeda nama Bestam oemoer 27 taoen dia seorang pinter dan oelama bessar dari agama Islam, di panggil oleh Boepati Semarang nama Kijai Adipati Soerohadimenggolo dengan terpaksa di djadikan djoeroetoelis  di kantoor Semarang sebab di sitoe waktoe djarang orang djawa jang pinter en mengerti toelisan serta djarang jang soeka kerdja atawa tjampoer pekerdjaan di bawah perentih toewan – toewan Wollanda, dia maoe toeroet djoega itoe prentah kedjadian dia djadi djoeroetoelis di kantoor Semarang dengan trima gadjih seperti gadjihnja satoe Absaleh Assistent serta di kassie sawah pantjen darie 4 dessa: 1. Koemendjoeg 2. Pekampoewan 3. Langkap 4. Kemirie.

Apabila dia bekerdja di kantoor dapet 3 taoen poenja lama dengan radjin mendjalankan pekerdjaanja lantas di kassie tambah dia poenja gadjih seperti gadjihnja Boekhouder dengan di kassie sawah pantjen dari bawah Kendal arga / 400, tida lama lantas di kassi naik lagi gadjihnya sepertie onderkoopman atawa Comiss. Adapun dia poenya pekerdjaan missi djoega di dalem kantoor Semarang.

Kemoedian lantas ada perang bessar, sebab orang Tjina melawan Kandjeng Gouvernement dan itoe waktoe orang Tjina di bantoe pada Kandjeng Soesoehoenan Kartosoero dan Regent2 jang soedah di bawah prentah Kandjeng Gouvernement djoega banjak jang bantoe pada Kandjeng Soesoehoenan, sampe orang2 di dalam negerie dan boedak2 jang bekerdja pada toewan Wollanda banjak kloewar dari dalam kotta membantoe pada orang Tjina menglawan Kandjeng Gouvernement, melainkan Kijai Bestam jang missi tetap mengadep pada Kandjeng Gouvernement mendjaga pekerdjaanja, sebab trima soerat2 dan kassie djalan soerat2 jang perloe, seperti menerima soerat2 darie Kandjeng Soesoehoenan dan dari laen2nja jang kepada Kandjeng Gouvernement, dan itoe tempo djoeroebahasa Ambtenaar Wollanda kebetoelan meninggal doenia blom ada jng gantie, djadi itoe pekerdjaannja djoeroebahasa tadie Kijai Bestam jang menjalankan, sehabisnja prang Tjina dan Kandjeng Soesoehoenan soedah bedami kembalie pada Kandjeng Gouvernement  darie pertoeloengannja Kiaji Bestam djoega.

Kijai Bestam lantas di angkat djadi Secretaris dan djoeroe Djawa, dengan di kassi percent atawa gandjaran satoe tanah boewat dia poenja perceel toeroen toemoeroen jang sampei sekarang ini orang kassi nama kampoeng Bestaman di Semarang, dan di kassi sawah pantjen dari desa Grogol, Lebdoworo dan Sokohardjo kaboepaten Demak dan itoe waktoe di tanah Djawa blom ada pangkat Hoofd Djaksa, Kijai Bestam jang moelaen mendjalankan itoe pekerdjaa Foofd djaksa jang awal pertama die Semarang, di blakangkallie lantas di angkat djadie onder regent Torboijo (Semarang) kakwasaanja dan kehormatannja sebagaimana Regent, dan di pindah namanja Kijai Kertoboso dengan merangkap pekerdjaan Secretaris Jawa dan Djoeroebahasa djawa dengan di kassie sawah pantjen dessa Genoek dan Karangmalang harga Gld 1200.

Kijai Bestam di tjitaien oleh semoewah toewan2 kaloe panggil bapak Bestam sadja.

bersambung

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *